İcra Hukuku
TÜRKÇE


Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde bulunan Toğan Hukuk Bürosu, bünyesinde bulundurduğu Avukatlar ve takip elemanları vasıtası ile İcra ve İflas Hukuku anlamında her türlü icra hukuku, iflas hukuku ve icra ceza davalarının alınması ve bu davaların takibi, alacakların tahsili, haciz, rehin, ipoteğin paraya çevrilmesi, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, Müvekkillerimizin menfaatlerini en iyi şekilde savunabilen, deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

İcra ve İflas Hukuku, “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” adıyla anılan bir kamu hukuk dalıdır. Cebri icra, borçların devlet gücü yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Takip hukuku, alacakların devlet eli ile takip edilmesi yolunu düzenler.

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bu durumun yanı sıra, şirketlerin ekonomik darlığa düştükleri esnada iflas hukuku müessesine başvurmaları günümüzde sık rastlanan bir hukuki konulardan biri olmuştur. Toğan Hukuk Bürosu bu konuda uzman avukatları ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

Toğan Hukuk Bürosu Avukatlarının İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetleri

• İlamsız icra – İlamlı icra
• Genel haciz usulü
• Kambiyo senetlerine özgü haciz usulü
• Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
• İhtiyati haciz, Haczin sonuçları
• Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
• Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
• Yedieminliği suistimal davalarının açılması
• Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
• İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
• İflas teşkilatı
• İflas yolları ve sonuçları
• İflasın kaldırılması, tasfiyesi, iptali
• Konkordato ve sonuçları